T
  +31 (0)6 518 374 45

Prepare

The effective and timely integration of construction knowledge into the conceptual planning, design, construction, and field operations of a project. Goal is to achieve the overall project objectives in the best possible time and accuracy at the most cost-effective levels.

As we have knowledge from the outside we know where to look forward on the inside.

Be Bold and dare to look beyond the project in itself.

Execute

The effective and timely integration of construction knowledge into the conceptual planning, design, construction, and field operations of a project. Goal is to achieve the overall project objectives in the best possible time and accuracy at the most cost-effective levels.

Boldness is facing what can happen during execution before they hit you in the long run.

Assure

Ask yourself the question are you not too (as)Sure? Do not take all standards and requirements for granted.

Be Bold and dare to challenge them. It might even lower risks, lower throuhgput time, save you engineering and construction challenges and in the end it might benefit your 'wallet.'

Be new

Why am I an interesting party? Because I am what they are not looking for!

Companies from outside the oil&gas industry can be very refreshing. Their way of approaching, relationship building and service can be what the industry is looking for; only the industry just does not know it!

Play by their rules, get your foot in and then show them why you are to be part of the industry.

How? Be Bold and challenge yourself.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Be Bold Projectmanagement Support of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Marco Vogel
Onderneming: Be Bold Projectmanagement Support
Bezoekadres: Rietdijk 57
3082 DS Rotterdam
Nederland
E-mail: marco@be-bold.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 5183 7445
KvK-nummer: 58457941

Be Bold Projectmanagement Support is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Be Bold Projectmanagement Support is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Be Bold Projectmanagement Support is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Be Bold Projectmanagement Support, waaronder http://www.be-bold.nl.

Be Bold Projectmanagement Support verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Be Bold Projectmanagement Support opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Be Bold Projectmanagement Support. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Be Bold Projectmanagement Support om de overeenkomst uit te voeren.

Be Bold Projectmanagement Support gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Be Bold Projectmanagement Support altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Be Bold Projectmanagement Support worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto's of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Be Bold Projectmanagement Support altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan marco@be-bold.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: tot 12 maanden na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 120 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Be Bold Projectmanagement Support gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Be Bold Projectmanagement Support, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar marco@be-bold.nl.

Het staat Be Bold Projectmanagement Support vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Be Bold Projectmanagement Support ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Be Bold Projectmanagement Support. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Be Bold Projectmanagement Support. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Be Bold Projectmanagement Support.

Privacy statement

Personal data will be stored at any given time only if you receive a product and/or service from Be Bold Projectmanagement Support or in case you have given your explicit consent. Personal data will be stored by:

Entrepreneur: Marco Vogel
Business name: Be Bold Projectmanagement Support
Office address: Rietdijk 57
3082 DS Rotterdam
Netherlands
Email: marco@be-bold.nl
Telephone number: +31 (0) 6 5183 7445
Chamber of Commerce Registration: 58457941

Be Bold Projectmanagement Support is bound by the General Data Protection Regulation (GDPR), keeping costumer administration and data management for analysis and marketing purposes. Be Bold Projectmanagement Support has the duty to carry out its responsibilities under the GDPR. Be Bold Projectmanagement Support is responsible for all data processing on behalf of Be Bold Projectmanagement Support, which includes http://www.be-bold.nl.

Be Bold Projectmanagement Support collects and processes personal data for costumers administration, the general implementation of the agreement, the collection of payments, the website, personal marketing and to comply with legal obligations.

The personal data collected by Be Bold Projectmanagement Support will serve mainly to comply with the agreement relating to the provision of a product and/or service by Be Bold Projectmanagement Support. If this data is not provided, Be Bold Projectmanagement Support is unable to fulfil its contractual obligations.

Be Bold Projectmanagement Support handles your personal data with utmost care and does everything reasonably possible to store you data in a safe manner. Possible data breaches will be reported to both the Dutch "Data Protection Authority (DPA)" and those whose personal data may have been compromised. In the event of a data breach, Be Bold Projectmanagement Support will always take appropriate measures to safeguard the integrity of the website.

If you feel that your personal information is used, gained, saved and/or obtained incorrectly, and it is despite numerous requests impossible to delete your information, you can submit a complaint at the Dutch DPA at any time.

Be Bold Projectmanagement Support stores the following types of your personal data:
 • to implement the agreement for the service provided: your name, address, postal code, city, order number, telephone number and/or email address;
 • to pay and handle invoices: your name, address, postal code and city;
 • to request a quotation: your name, address, postal code, city, telephone number and/or email address;
 • to handle complaints and questions: your name, address, postal code, city, telephone number and/or email address.
Personal data is never stored for a longer period than is strictly necessary and can be viewed, altered and removed by you at any time. When using pictures or other images showing natural people, Be Bold Projectmanagement Support will always first ask permission of the person whose picture or image will be used. Viewing, altering and removing (including the right to be permanently removed), and withdrawing your consent can be effected through a clear statement addressed to marco@be-bold.nl.

We will remove your personal data:
 • in relation to the implementation of the agreement: 5 years after termination of the agreement for possible future agreements, unless you have explicitly given permission to store the personal data for a longer period or if the data must be kept for a longer period due to legal regulation or provision;
 • in relation to payment and handling invoices: 7 years after paying the relevant invoice, in order to fulfil the legal obligation of the Dutch Tax Authorities;
 • in relation to the request for a quotation: 60 days after sending the obligation-free quotation;
 • in relation to handling complaints and questions: after satisfactory resolution of the complaint;
To comply in accordance with the agreement, Be Bold Projectmanagement Support is able to employ a number of external parties whom may also have access to your data . In any case these parties will only store your data for the amount of time required to perform their work. This personal data will under no circumstances be used for any purposes other than the work performed on behalf of Be Bold Projectmanagement Support, unless the people who are involved explicitly have been asked for permission. All external transfers of personal data are subject to data processing agreements.

For the processing of payments Be Bold Projectmanagement Support uses an accountant. Personal data, insofar as it is required for processing the payments, will be made available to the accountant.

In case you wish to receive more information about which data is used by the external parties, you can send an email to marco@be-bold.nl.

Be Bold Projectmanagement Support is at liberty to compile a blacklist in relation to personal data of people who have committed a serious infringement of the trust invested in them by Be Bold Projectmanagement Support. The blacklist will be retained indefinitely and access will only be given to a very limited group of employees of Be Bold Projectmanagement Support. The blacklist will be stored, also for future deals of Be Bold Projectmanagement Support. People who fail to meet payments despite repeatedly requested, will be included on the blacklist.
T:   +31 (0)6 518 374 45     E:   marco@be-bold.nl
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat per mei 2018 de nieuwe privacywet in is gegaan. Be Bold wil u graag informeren hoe wij met uw gegevens omgaan. Be Bold neemt de bescherming van uw gegevens serieus en gebruikt persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Meer informatie hierover vindt u in onze privacy verklaring.